കതിരും പതിരും

കാൽപ്പാടുകൾ

നമുക്കുചുറ്റും

 • Burger അധികാരം ചിലരെ മര്യാദ രാമകൃഷ്ണന്മാരാക്കും

  നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷി അധികാരം ചിലരെ മര്യാദ രാമകൃഷ്ണന്മാരാക്കും നിയമസഭയില്‍ സ്പീക്കര്‍ പി....

  • Posted 26 days ago
  • 0
 • bjp-president-amit-shah_650x400_51423283857

  സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാല്‍ എങ്ങനെ ജനം സഹിക്കും? സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും വിമര്‍ശിച്ചു...

  • Posted 54 days ago
  • 0

പൈതൃകഭൂവിൽ

മതബോധനം