കതിരും പതിരും

കാൽപ്പാടുകൾ

നമുക്കുചുറ്റും

 • bjp-president-amit-shah_650x400_51423283857

  സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാല്‍ എങ്ങനെ ജനം സഹിക്കും? സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും വിമര്‍ശിച്ചു...

  • Posted 21 days ago
  • 0
 • തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ബാക്കിയാവുന്നത്

  തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ബാക്കിയാവുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷി തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞു. കുറേപേര്‍ ജയിക്കുകയും...

  • Posted 51 days ago
  • 0

പൈതൃകഭൂവിൽ

മതബോധനം