ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപത മതബോധനകേന്ദ്രം നിര്‍മ്മിച്ച ടെലിഫിലിം “ദി ഫെയ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്”.

By on February 18, 2015

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപത മതബോധനകേന്ദ്രം നിര്‍മ്മിച്ച ടെലിഫിലിം “ദി ഫെയ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്”.

“The Face of God” A Short Film on Faith

Direction : Jaiby & Umesh
Cinematography : Sudhi Surendran
Music : Nobert Aneesh Anto
Script : Jees Thomas
Editor : Sunesh Sebastian
Script Planning & Production : Department of Catechism, Vidyajyoti, Irinjalakuda.
Production Designer & Coordination : Christu Darśan Communications, Irinjalakuda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>