ഒരു പുണ്യജന്മത്തിന്റെ കർമ്മ വഴികളിലൂടെ ഒരു നേർകാഴ്ച …..

By on July 11, 2018
WhatsApp Image 2018-07-11 at 11.04.00 AM

ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത പ്രഥമ മെത്രാൻ മാർ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിൽ പിതാവിന്റെ ജീവചരിത്ര മുഹുർത്തങ്ങളിലൂടെ, വ്യത്യസ്ഥ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ, ചരിത്രത്തിലൂടെ, ഓർമ്മകളിലൂടെ ഒരു അനുയാത്ര.

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ, ലഭ്യമായ രേഖകൾ, അനശ്വരമായ ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു സമാഹാരം…
“ചരിത്രരേഖകള്‍”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>